Tạo Hợp Đồng

1.Tạo Hợp Đồng

Bước 1: Tìm khách hàng cần tạo hợp động, Chọn khách hàng tìm được để xem chi tiết rồi chọn tiếp
Bước 2: Nhập thông tin cho hợp đồng
  • Nhập thông tin cơ bản cho hợp đồng
Ngày bắt đầu: mặc định là ngày hiện tại, tuy nhiên bạn có thể điều chỉnh tùy ý
Ngày kết thúc: mặc định là cách 1 năm so với ngày bắt đầu.
Tình trạng: sẽ có 3 tình trạng bao gồm chưa bắt đầu, Đang tiến hành, Đã ký.
Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
  • Nhập Hạng Mục sản phẩm cho hợp đồng
Chọn
để nhập thông tin cho sản phẩm
Có thể tùy chọn thêm dòng sản phẩm hoặc thêm dòng dịch vụ
Sau đó tiếp tục nhập thêm thông tin cho sản phẩm.
Đối với mỗi nhóm sản phẩm sẽ được sum lại vào cột bên dưới, và có thể tạo ra nhiều nhóm sản phẩm bằng cách chọn Thêm dòng sản phẩm.
Nhập các thông tin cho sản phẩm như số lượng, phần trăm chiếc khấu, phần chăm thuế VAT.
Khi chọn Mã Sản Phẩm thì tên sản phẩm, Đơn giá, Thuế VAT, Tiền sau chiếc khấu hệ thống sẽ tự tính.
nhập trước số lượng, chiếc khấu, chọn số % cho thuế VAT trước khi chọn sản phẩm, để hệ thống tính chính xác các khoản còn lại.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin về các nhóm sản phẩm thì sẽ sum lại tất cả bên dưới.
Bước 3: Sau khi nhập thông tin trên hợp đồng thì chọn
để lưu lại thông tin của hợp đồng hoặc chọn hủy bỏ