Hướng dẫn tạo Roles

Người dùng là Super Admin mới tạo roles được

Từ trang chủ chọn vào tên người dùng quản trị hệ thống và chọn "Quản trị viên"

Kích chọn "Quản lý vai trò"

Chọn "Tạo quyền mới"

  • (1) Tên : Nhập tên

  • (2) Mô tả: Diễn giải cho Roles

Nhấn "Lưu" để tiếp tục

  • Kích hoạt: Cho phép người dùng sử dụng module này ( hiển thị module )

  • Không được thiết lập: Là đồng nghĩa với kích hoạt. Mặc định hệ thống chọn thiết lập này.

  • Vô hiệu hóa: Không cho phép người dùng sử dụng module này ( không hiển thị module).

  • Tất cả: Cho phép xóa tất cả dữ liệu người dùng thấy

  • Nhóm: Cho phép xóa dữ liệu của nhóm người dùng thấy

  • Người tạo: Cho phép xóa dữ liệu của chính mình

  • Không được thiết lập: Tương đương với tất cả. Mặc định nếu không chọn gì thì hệ thống tự chọn giá trị này

  • Không có: Không cho phép người dùng xóa dữ liệu

Last updated