Quản lý sản phẩm và nguồn hàng bất động sản

1/ Hướng dẫn import sản phẩm bất động sản từ file excel

2/ Hướng dẫn tạo, sửa và xóa sản phẩm

2.1/ Tạo mới sản phẩm bất động sản

2.2 Sửa sản phẩm bất động sản

Hoặc từ màn hình "Chi tiết của sản phẩm" chọn "Hành Động" và nhấn "Sửa"

Các trường có dấu (*) màu đỏ là bắt buộc nhập

Sản phẩm mặc định khi tạo là "Nguồn hàng"

3/ Hướng dẫn chuyển tình trạng từ nguồn hàng sang mở bán và ngược lại

Từ màn hình trang chủ kích chọn "Bán Hàng" và chọn "Sản phẩm / Căn hộ" để vào màn hình "Danh sách sản phẩm".

Chuyển đổi từ tình trạng nguồn hàng sang "Đang mở bán" nên phân quyền cho Sales Admin hoặc quản lý thực hiện

Chỉ những sản phẩm đang có tình trang: Đang mở bán, Đang giữ chỗ thì sales mới có thể nhìn thấy và bán

Last updated