Quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên sâu cho bất động sản bằng LeadCard

1/ Tạo mới khách hàng tiềm năng

Từ màn hình TRANG CHỦ-->LeadCard --> Quy trình bán hàng, kích chọn vào dấu + cột "TIỀM NĂNG" hoặc "ĐANG LIÊN HỆ" để thêm mới khách hàng tiềm năng
Nếu cột "Tiềm Năng" thì tình trạng khách hàng tiềm năng là "Mới"
Nếu cột "Đang liên hệ" thì tình trạng khách hàng tiềm năng là "Đang liên hệ"
Nhập các thông tin cần thiết để chăm sóc khách hàng tiềm năng này. Các cột có dấu * màu đỏ là bắt buộc nhập mới có thể lưu được thông tin.
Chọn sản phẩm / dịch vụ khách hàng tiềm năng đang quan tâm: Hệ thống tự động mặc định các giá trị:
  • Doanh số dự kiến: Mặc định lấy giá bán của sản phẩm, người dùng có thể gõ lại
  • Tiền cọc: Tự động tính tiền cọc = Giá sản phẩm * % cọc (hiện tại đang cấu hình 10%). Người dùng có thể tự gõ lại thì tự động tính lại tiền thanh toán còn lại.
  • Tiền thanh toán còn lại: Tự động tính = Doanh số dự kiến - Tiền cọc ( cột này luôn luôn bị khóa).
Nhấn Lưu để hoàn tất

2/ Sửa, cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng

Từ màn hình LeadCard tìm kiếm KHTN theo tên, mst, cccd, số di động. Ví dụ gõ "666" để tìm KHTN có chứa số di động "666"
Kích vào tên KHTN để mở chi tiết thông tin khách hàng ( ví dụ kích vào "Ông Trần Ngọc Bình")
Kích vào "XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN" để mở thông tin chi tiết KHTN
Nhấn vào "Hành Động" và nhấn "Sửa" để cập nhật bổ sung thông tin thêm
Cập nhật các thông tin bổ sung và nhấn "LƯU" để hoàn tất
Nên nhập đầy đủ và đúng nhất thông tin có thể
Các trường có dấu (*) màu đỏ là bắt buộc nhập
Sản phẩm mặc định được lọc sẵn chỉ đang ở tình trạng: Đang mở bán, đang giữ chỗ

3/ Chăm sóc khách hàng tiềm năng

Từ màn hình LeadCard gõ vào ô tìm kiếm để tìm khách hàng tiềm năng. Ví dụ gõ "666" để tìm KHTN có số di động chứa "666"
  1. 1.
    Ghi nhận nội dung cuộc gọi với khách hàng
Kích vào biểu tượng
để ghi nhận cuộc gọi với khách hàng
Nhập mô tả về nội dung cuộc gọi
Tình trạng: check vào nếu cuộc gọi đã hoàn thành, bỏ trống không check nếu muốn lên 1 kế hoạch gọi cho khách hàng
Chọn ngày và giờ gọi
Chọn
để tạo 1 nhắc nhở về cuộc gọi
(1): Hiển thị thông báo hình biểu tượng chuông trên màn hình trang chủ
(2): Tự động gởi email nhắc nhớ trước khoảng thời gian
Nhấn lưu để hoàn tất
Khách hàng tiềm năng sẽ tự động chuyển tình trạng "Đang liên hệ" khi có 1 cuộc gọi hoàn thành.
Phần màu xanh là hiển thị lịch sử cuộc gọi đã làm việc
Phần màu đỏ là hiển thị kể hoạch cuộc gọi sắp tới
2 . Ghi nhận cuộc gặp (meeting) với khách hàng
Kích vào biểu tượng
để ghi nhận cuộc gặp với khách hàng
Nhập mô tả về nội dung cuộc gặp với khách hàng
Tình trạng: check vào nếu cuộc gặp đã hoàn thành, bỏ trống không check nếu muốn lên 1 kế hoạch đi gặp cho khách hàng trong tương lại
Chọn ngày và giờ gặp khách hàng
Chọn
để tạo 1 nhắc nhở về cuộc gặp
(1): Hiển thị thông báo hình biểu tượng chuông trên màn hình trang chủ
(2): Tự động gởi email nhắc nhớ trước khoảng thời gian
Nhấn lưu để hoàn tất
3. Ghi chú về khách hàng
Kích vào biểu tượng
để ghi nhận ghi chú với khách hàng
Nhập nội dung vào cột ghi chú
Nhấn Lưu để hoàn tất
4. Gởi email cho khách hàng
Kích vào biểu tượng
để gởi email cho khách hàng
(1) Chọn loại email là báo giá hoặc email tương tác với khách hàng
(2) Chọn email templete hoặc (3) gõ nội dung email gởi cho khách hàng
(4) Sau khi soạn hoàn tất thì nhấn Send để gởi email cho khách hàng
Nhấn ok để hòa tất việc gởi email
5/ Comment hoặc chat nội bộ giữa nhân viên và quản lý trên hồ sơ khách hàng
Từ màn hình LeadCard, tìm kiếm khách hàng và mở chi tiết khách hàng lên
Sau đó kích vào tab "Thông tin thêm"
Gõ nội dung cần trao đổi cho nhân viên về khách hàng này và nhấn "Lưu" để hoàn tất
Chức năng comment giúp cho quản lý và nhân viên tương tác khách hàng tốt hơn
Mặc định sẽ hiển thị 4 tương tác mới nhất cho người dùng
6/ Thu ( gán) khách hàng cho mình quản lý và chăm sóc
Từ màn hình LeadCard, tìm kiếm khách hàng cần gán lại cho chính mình chăm sóc
Nhấn vào biểu tượng ..., sau đó nhân vào biểu tượng cây bút chì
Nhấn Ok để xác nhận việc nhận khách hàng, nhấn Hủy để bỏ qua

3/ Xác định nhu cầu khách hàng tiềm năng

Từ màn hình LeadCard, khi khách hàng có nhu cầu thì tiến hành chuyển đổi KHTN sang khách hàng có nhu cầu bằng hình thức kéo thả
Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận việc chuyển đổi khách hàng
Nhấn Ok để hoàn thất việc chuyển đổi. Hệ thống tự động tạo khách hàng trạng thái "Phát sinh nhu cầu" và tự động tạo 1 cơ hội bán hàng với tìm trạng là "Tìm hiểu nhu cầu".
Nhấn Hủy bỏ để hủy thao tác chuyển đổi và tình trạng KHTN vẫn giữ nguyên là Mới hoặc Đang liên hệ.
Khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi qua cột 3 hoặc cột 4 của LeadCard là KHÔNG thể kéo ngược lại cột 1 và cột 2.
Khách hàng có nhu cầu: Thông thường là khách hàng đã đi xem bất động sản.

4/ Giữ chỗ 24h

Từ màn hình Leadcard tìm thông tin khách hàng có nhu cầu theo: tên, số di động,.... (xem thêm hướng dẫn tìm ). Khách hàng có nhu cầu là khách hàng ở cột 3 hoặc cột 4 của LeadCard
Mở chi tiết khách hàng có nhu cầu lên
(1): Tạo mới cơ hội nếu chưa có
(2): Nhấn vào tên để xem chi tiết cơ hội đã tự động được tạo trước đó khi chuyển đổi khách hàng có nhu cầu

5/ Đặt cọc

6/ Chốt mua bất động sản

7/ Cập nhật thu chi