Hướng dẫn tạo nhóm bán hàng ( Security Group)

Từ màn hình trang chủ chọn "SYS ADMIN" và chọn "Quản lý nhóm bảo mật"

Nhấn vào "Tạo nhóm bảo mật"

(1) Tên: Gõ tiếng việt không dấu ví dụ HCM_BDTP (HCM là tỉnh, BDTP là nhóm bán hàng của HCM).

(2) Mô tả: Diễn giải cho nhóm bán hàng (hoặc nhóm bảo mật)

(3) : Để mặc định, chỉ check vào khi người dùng của nhóm này tạo dữ liệu mà nhóm bên dưới không thấy được. Ví dụ tài khoản duy.tran thuộc 3 nhóm người dùng (Nhóm 1, nhóm 2 và nhóm HCMBDTP), nếu check vào thì khi người dùng duy.tran tạo dữ liệu thì quản lý nhóm của Nhóm 1 và Nhóm 2 không thấy được dữ liệu của duy.tran. Thường check vào áp dụng cho nhóm GĐ Huyện

(4): Để mặc định, tương tự như (3) nhưng thêm 1 cấp nữa. Thường áp dụng dấu check cho nhóm Bưu Điện Tỉnh.

(5): Chọn Tỉnh / Thành tương ứng

Last updated