Nghe cuộc gọi khách hàng gọi tới trên LeadCard

1/ Khách hàng chưa có trên hệ thống CRM

2/ Khách hàng đã có trên hệ thống CRM

  • Ghi chú với khách hàng này

  • Tạo lịch gặp với khách hàng

  • Tạo thương vụ với khách hàng

  • Tạo ticket với khách hàng

Với khách hàng đã mua hàng thì mới hiển thị chức năng tạo thương vụ giao dịch (opportunites), ticket.

Last updated