Comment on page

Nghe cuộc gọi khách hàng gọi tới trên LeadCard

1/ Khách hàng chưa có trên hệ thống CRM

Bước 1: Khi khách hàng gọi điện vào số hotline của tổng đài thì hệ thống crm sẽ hiển thị popup tiếp nhận cuộc gọi.
Bước 2: Người dùng nhấn chấp nhận thì hệ thống tự động hiển thị màn hình tạo mới khách hàng tiềm năng và điền sẵn số di động của khách hàng gọi tới.
Bước 3: Trong quá trình nghe điện thoại với khách hàng, người dùng cập nhật thêm các thông tin cần thiết khác: Tên khách hàng, tên công ty, mô tả về khách hàng, email,.....

2/ Khách hàng đã có trên hệ thống CRM

Bước 1: Khi khách hàng gọi điện vào số hotline của tổng đài thì hệ thống crm sẽ hiển thị popup tiếp nhận cuộc gọi và đồng thời hiển thị thông tin cơ bản của khách hàng đã có trên hệ thống: Tên, số điện thoại, công ty, địa chỉ, lịch sử chăm sóc, lịch sử mua hàng, ticket, .....
Từ màn hình này người dùng nhấn nút "Chấp Nhận" để nghe cuộc gọi và nhấn "Kết thúc" để kết thúc cuộc gọi.
Bước 2: Trong quá trình nghe, người dùng có thể lưu lại các:
  • Ghi chú với khách hàng này
  • Tạo lịch gặp với khách hàng
  • Tạo thương vụ với khách hàng
  • Tạo ticket với khách hàng
Với khách hàng đã mua hàng thì mới hiển thị chức năng tạo thương vụ giao dịch (opportunites), ticket.