Hướng dẫn tạo người dùng và phân quyền bằng chức năng Admin2

Người dùng trên suitecrm thông thường được chia làm 2 loại sau:

1/Người dùng là nhóm quản trị hệ thống

2/ Người dùng là người sử dụng hệ thống CRM

1/ Hướng dẫn tạo và phân quyền người dùng bằng admin 2

1.1 / Hướng dẫn tạo và phân quyền cho người dùng lT

Thông thường IT là do Supper Admin tạo và phân quyền để IT có quyền tạo và phân quyền cho người sử dụng (Với điều kiện IT không được thấy dữ liệu của toàn bộ nhân viên)

Tạo 1 Roles cho IT chỉ cấp các quyền cho các chức năng (module) sau: Tạo và phân quyền người dùng (module admin2 của LONGPHATCRM), Tạo nhóm bán hàng, chuẩn bị giao diện trang chủ cho người dùng. Xem chiết tiết hướng dẫn tạo Roles.

Nhập và chọn 4 thông tin sau:

Sau đó nhân "Lưu" để hoàn tất việc tạo người dùng là IT.

Mật khẩu mặc định của người dùng được tạo là "12131415@!"

Trong trường hợp công ty có nhiều chi nhánh hoặc tỉnh thành, muốn mỗi Tỉnh / Thành có 1 IT thì lần lượt tạo và chọn Tỉnh / Thành tương ứng. Ví dụ IT.HCM thì chọn Tỉnh / Thành là HCM, IT.Hannoi thì chọn tỉnh thành là Hà Nội.

1.2 / Hướng dẫn tạo và phân quyền cho người dùng là người sử dụng phần mềm CRM ( Board, Trưởng nhóm, Nhân viên)

Nhấn tạo "cusUser" để thêm người dùng mới

  • Quyền cho Board

  • Quyền cho trưởng nhóm

  • Quyền cho nhân viên

Nhấn Lưu để hoàn tất thao tác tạo người dùng

Tạo người dùng thành công khi cột " Refuser" xuất hiện chuỗi dữ liệu như hình.

2/ Hướng dẫn lấy lại (Reset) mật khẩu cho người dùng

3/ Hướng dẫn thiết lập màn hình trang chủ cho người dùng

Người dùng sau khi tạo muốn chuẩn bị màn hình trang chủ giống như trang chủ của 1 người dùng mẫu.

Từ màn hình trang chủ chọn "Sys Admin" và chọn "Dashboard Templates"

Kích chọn vào tên của template, ví dụ "Template for user"

Vào "Hành động" và chọn " Deploye Template"

Chọn "Deploy To User" và nhấn "Continutes"

Gõ tên người dùng và nhấn chọn

Có thể chọn "Select All" để chọn hết tất cả người dùng, rồi sau đó lần lượt bỏ người dùng nào không cần thiết ra

Xem chi tiết video hướng dẫn tạo, phân quyền và trang bị trang chủ cho người dùng

Last updated