Xem báo cáo tổng hợp hoạt động khách hàng

Báo cáo tổng hợp về khách hàng, doanh số và hoạt động của nhân viên kinh doanh theo thời gian, Tỉnh / TP, Nhóm bán hàng, Chức vụ và người dùng

Chi tiết về điều kiện lọc:

🔸 Thời gian: Lọc dữ liệu theo thời gian với các giá trị

  • Tuần này

  • Tuần trước

  • Tháng này

  • Tháng trước

  • Năm này

  • Năm trước

  • Khoảng thời gian

Khi chọn giá trị thì chương trình sẽ tự động tính ra từ ngày đến ngày. Kết quả báo cáo sẽ được lấy theo ngày này.

Điều kiện so sánh: >= Từ ngày và <= Đến ngày

🔸 Tỉnh / TP: Lấy tỉnh / tp từ thông tin người dùng. Mặc định là Tỉnh / TP của người dùng hiện tại. Với người dùng là quản lý thì có thể chọn Tỉnh / TP

🔸Quận / Huyện ( Hay Nhóm Bán hàng): Lấy tất cả nhóm bán hàng của Tỉnh / TP.

🔸Chức vụ: Lấy tất cả chức vụ của người dùng

🔸 Người dùng: Lấy tất cả người dùng của nhóm bán hàng Chính.

Lưu ý về điều kiện lọc: Chức vụ Hoặc Người dùng

Thời gian Tỉnh / TP Nhóm bán hàng Chức Vụ

"Hoặc"

Thời gian Tỉnh / TP Nhóm bán hàng Người dùng

Chi tiết kết quả hiển thị:

🔶 KHTN Mới: Tổng số khách hàng tiềm năng (Leads) có tình trạng = mới và ngày tạo theo điều kiện lọc.

🔶Đang liên hệ: Tổng số khách hàng tiềm năng (Leads) có tình trạng = Đang liên hệ và ngày tạo theo điều kiện lọc.

🔶Phát sinh nhu cầu: Tổng số khách hàng (Account) có điều kiện IsCustommer?= Phát sinh nhu cầu và ngày tạo theo điều kiện lọc.

🔶Ngừng chăm sóc: Tổng số khách hàng tiềm năng (Leads) có tình trạng = Ngừng chăm sóc và ngày tạo theo điều kiện lọc.

🔶Đã mua hàng: Tổng số khách hàng (Account) có cơ hội bán hàng với tình trạng = "Chốt Thắng" lần đầu tiên và ngày chốt cơ hội theo điều kiện lọc.

🔶Chốt thắng: Tổng số cơ hội bán hàng (Opportunities) với tình trạng = "Chốt Thắng" và ngày chốt cơ hội theo điều kiện lọc.

🔶Chốt thua: Tổng số cơ hội bán hàng (Opportunities) với tình trạng = "Chốt Thua" và ngày chốt cơ hội theo điều kiện lọc.

🔶Khác: Tổng số cơ hội bán hàng (Opportunities) với tình trạng khác "Chốt Thắng, Chốt Thua" và ngày chốt theo điều kiện lọc.

🔶Gọi điện: Tổng số cuộc gọi với tình trạng "Đã hoàn thành" và ngày bắt đầu theo điều kiện lọc.

🔶Gặp mặt: Tổng số cuộc gặp với tình trạng "Đã hoàn thành" và ngày bắt đầu theo điều kiện lọc.

🔶Gởi email: Tổng số email đã được gởi và ngày gởi theo điều kiện lọc.

Last updated