Tạo Thu/ Chi

1. Tạo Thu Chi

Bước 2: Nhập thông tin cho phiếu thu/chi

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.

Last updated