Tạo Thu/ Chi

1. Tạo Thu Chi

Bước 1: Tìm kiếm khách hàng cần thu/ chi, sau đó chọn khách hàng tìm được xem chi tiết, tiếp tục chọn
trên bảng thông tin chi tiết.
Bước 2: Nhập thông tin cho phiếu thu/chi
Tên: Nhập tên cho phiếu thu hoặc phiếu chi.
Loại: Chọn Phiếu Thu hoặc Phiếu Chi.
Ngày: Chọn ngày thanh toán
Tình trạng: Chọn tình trạng cho phiếu thu/ chi, bao gồm Lên kế hoạch, Đã hoàn thành, HủyKhác.
Phương thức thanh toán: Chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt, Chuyển khoản, Khác.
Đơn Hàng: Chọn đơn hàng cho phiếu thu/ chi.
Khách Hàng: Hệ thống mặc định lấy tên khách hàng khi bạn chọn khách hàng để tạo phiếu thu/ chi.
Chỉ định cho: Hệ thống mặc định lấy User của người tạo phiếu thu/ chi.
Đối với số hóa đơn lựa chọn số hóa đơn trên danh sách của khách hàng.
Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.