Tạo Vụ Việc Phản Hồi Khách Hàng

4. Tạo Vụ Việc/ Phản Hồi Khách Hàng

Bước 1: Tìm khách hàng cần tạo vụ việc, rồi chọn biểu tượng
Bước 2: Nhập thông tin để tạo vụ việc
Nhập các thông tin bao gồm Chủ đề, Mô tả.
Loại : thì sẽ bao gồm quản trị viên, sản phẩm, người dùng.
Chỉ định cho: hệ thống sẽ mặc định là user tạo new tickets
Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin cho người liên hệ, bạn chọn
để lưu lại, nếu hủy bỏ thì chọn