Xóa / Sửa Đối Với Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng

7.Xóa / Sửa Đối Với Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng

7.1 Sửa Thông Tin Hoạt Động

Bước 1: Chọn khách hàng cần thay đổi thông tin hoạt động để xem chi tiết, sau đó chọn hoạt động cần sửa thông tin như Tài Liệu, Hợp Đồng... Trong trường hợp này là vụ việc.
Bước 2: Chọn
rồi tiếp tục sửa thông tin:
Bước 3: Sau khi thay đổi thông tin, bạn chọn
để lưu lại hoặc chọn hủy bỏ bằng cách chọn

7.2 Xóa Thông Tin Hoạt Động

Bước 1: Chọn xem chi tiết khách hàng cần xóa thông tin hoạt động, sau đó chọn hoạt động chăm sóc như Tài liệu, Hợp Đồng... Trong trường hợp này ta chọn hoạt động là vụ việc.
Bước 2: Chọn
để xóa hoạt động