Quản lý khách hàng

Với CRM việc quản lý khách hàng sẽ chia thành các giai đoạn như: Khách hàng tiềm năng, khách hàng liên hệ, khách hàng có nhu cầu, khách hàng đã mua

1. Khách hàng tiềm năng

2. Khách hàng liên hệ

3. Khách hàng có nhu cầu

4. Khách hàng đã mua

Last updated