Xóa/ Sửa KPI Đã Thiết Lập

1.Xóa KPI Đã Thiết Lập

Bước 1: Vào SYS ADMIN chọn Thiết Lập KPI
Bước 2: Chọn View KPI Configs để xem danh sách KPI
Bước 3: Tiếp tục click chuột vào tên KPI cần xóa
Bước 4: Chọn Hành động rồi chọn xóa

2. Sửa KPI Đã Thiết Lập

Có 3 cách để sửa thông tin KPI
Cách 1 : Sửa nhanh một số thông tin trực tiếp tại danh sách KPI
Bước 1: Chọn SYS ADMIN rồi chọn tiếp Thiết Lập KPI Sau đó chọn View KPI Configs để xem danh sách KPI.
Bước 2: Double click vào ô có thông tin cần chỉnh sửa sau đó thay đổi thông tin rồi chọn biểu tượng
bên cạnh để lưu lại thông tin.
Cách 2: Sửa chi tiết thông tin trên KPI
Bước 1: Chọn SYS ADMIN rồi chọn tiếp Thiết Lập KPI Sau đó chọn View KPI Configs để xem danh sách KPI.
Bước 2: Chọn tên KPI cần sửa thông tin
Bước 3: Sau khi chọn bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ thông tin KPI, lúc này bạn có thể double click vào ô thông tin cần thay đổi, sau đó thực hiện thay đổi thông tin rồi chọn
để lưu thông tin.
Cách 3: Sửa thông tin cơ bản trên KPI
Bước 1: Tại bảng thông tin chi tiết của KPI bạn chọn Hành động sau đó chọn sửa.
Bước 2: Sau khi chọn bạn tiếp tục thay đổi thông tin rồi chọn Save để lưu lại.