HƯỚNG DẪN CÁC THAO TÁC NÂNG CAO THEO NGHIỆP VỤ

1/ Hướng dẫn tìm kiếm khách hàng

5/ Hướng dẫn tạo sản phẩm dịch vụ

6/ Hướng dẫn tạo đơn hàng