HƯỚNG DẪN CHUYỂN DỮ LIỆU CHO NHÂN VIÊN

Bước 1: Lọc dữ liệu khách hàng tiềm năng
Vào Quản lý bán hàng chọn KH tiềm năng để xem danh sách khách hàng tiềm năng sau đó chọn
Chọn bộ lọc
để lọc dữ liệu cần chuyển nhân viên.
Có thể chọn dữ liệu của mình bằng cách chọn lọc nhanh rồi chọn tiếp dữ liệu của tôi.
Ngoài lọc dữ liệu trên filter bạn có thể chọn bộ lọc của tôi.
Bước 2: Tiếp tục chọn 1 trang, tick vào Khách hàng tiềm năng cần chọn hoặc chọn tất cả.
Bạn có thể chọn chọn tất cả.
Chọn 1 trang trong danh sách.
Ngoài ra bạn có thể tích chọn khách hàng tiềm năng để lựa chọn.
Bước 3: Sau khi chọn danh sách cần cần chuyển giao tiếp tục chọn hàng loạt hành động sau đó chọn Mass Update.
Bước 4: Chọn User cần chuyển giao sau đó chọn cập nhật để hoàn thành.
Chọn mũi tên
bên cạnh ô giao cho người dùng để chọn người dùng cần được chuyển giao sau đó tiếp tục tìm kiếm user, bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhập tên user.
Nhập tên user cần tìm sau đó chọn
rồi tiếp tục click chuột vào tên user để lựa chọn.
Phần mềm cho phép bạn tìm kiếm tương đối từ trái qua phải, nghĩa là bạn không nhất thiết nhập đầy đủ ký tự, không nhất thiết phải nhập có dấu nhưng các ký tự xét từ trái qua phải chính xác.
Sau khi chọn user cần chuyển dữ liệu bạn tiếp tục chọn

Xem chi tiết video hướng dẫn chuyển dữ liệu cho nhân viên