HƯỚNG DẪN CHUYỂN DỮ LIỆU CHO NHÂN VIÊN

Bước 1: Lọc dữ liệu khách hàng tiềm năng

Bước 2: Tiếp tục chọn 1 trang, tick vào Khách hàng tiềm năng cần chọn hoặc chọn tất cả.

Bước 3: Sau khi chọn danh sách cần cần chuyển giao tiếp tục chọn hàng loạt hành động sau đó chọn Mass Update.

Bước 4: Chọn User cần chuyển giao sau đó chọn cập nhật để hoàn thành.

Phần mềm cho phép bạn tìm kiếm tương đối từ trái qua phải, nghĩa là bạn không nhất thiết nhập đầy đủ ký tự, không nhất thiết phải nhập có dấu nhưng các ký tự xét từ trái qua phải chính xác.

Xem chi tiết video hướng dẫn chuyển dữ liệu cho nhân viên

Last updated