Xem nhật ký báo giá

Bước 1: Vào Bán hàng rồi chọn báo giá để xem danh sách báo giá.
Bước 2: Chọn báo giá cần xem nhật ký bằng cách click chuột vào tiêu đề của báo giá.
Bước 3: Chọn hành động rồi chọn hành động rồi chọn tiếp xem nhật ký
Sau khi chọn bạn có thể xem được các trường thay đổi, giá trị cũ, Giá trị mới, thay đổi bởi, Ngày thay đổi.