Xem nhật ký báo giá

Bước 1: Vào Bán hàng rồi chọn báo giá để xem danh sách báo giá.

Bước 2: Chọn báo giá cần xem nhật ký bằng cách click chuột vào tiêu đề của báo giá.

Bước 3: Chọn hành động rồi chọn hành động rồi chọn tiếp xem nhật ký

Last updated