Xóa/ Sửa Báo Giá

1.Xóa báo giá

  • Xóa một báo giá cụ thể

Bước 1: Vào Bán hàng chọn báo giá

Bước 2: Tiếp tục chọn xem báo giá

Bước 3:Chọn báo giá cần xóa.

Bước 4: Sau khi chọn bạn có thể nhìn thấy bảng thông tin chi tiết báo giá bạn chọn tiếp hành động rồi tiếp tục chọn xóa.

  • Xóa hàng loạt báo giá

Bước 2: Chọn danh sách báo giá cần xóa

Lúc này danh sách báo giá bạn cần tìm kiếm sẽ xuất hiện bạn có thể chọn tất cả, chọn theo trang hoặc tích vào những báo giá cần xóa.

Bước 3: Sau khi chọn danh sách báo giá cần xóa bạn tiếp tục chọn Hàng loạt hành động rồi chọn tiếp xóa

2.Sửa báo giá

Bước 1: Vào Bán hàng chọn báo giá

Bước 2: Tiếp tục chọn xem báo giá

Bước 3: Chọn báo giá cụ thể cần sửa hoặc chọn danh sách báo giá để sửa hàng loạt

  • Cách 1: Sửa trực tiếp thông tin báo giá cụ thể tại danh sách

  • Cách 2: Chọn báo giá cụ thể xem chi tiết rồi xóa

  • Cách 3: Sửa hàng loạt báo giá

Khi bạn muốn thay đổi hàng loạt báo giá bằng Mass Update thì bạn chỉ thay đổi được thông tin Người dùng và Ngày báo giá

Last updated