Comment on page

Cập nhật tình trạng công việc

Bước 1: Vào Hoạt Động chọn Công việc
Bước 2: Chọn xem tác vụ
Bước 3: Thay đổi cập nhật theo 3 cách khác nhau.
  • Cách 1: Đóng công việc trực tiếp tại danh sách công việc
Chọn
đối với công việc cần đóng.
Khi bạn chọn đóng công việc theo cách này tình trạng công việc chỉ được chuyển đổi là Hoàn thành
  • Cách 2: Chọn hành động để sửa thông tin
Chọn tên công việc cần cập nhật tình trạng trên danh sách công việc.
Tiếp tục chọn hành động rồi chọn sửa
Tiếp tục cập nhật tình trạng rồi chọn
để lưu lại.
  • Cách 3:Cập nhật tình trạng tại danh sách
Click chuột 2 lần vào tình trạng cần thay đổi tại danh sách
Hệ thống sẽ thông báo để hỏi xác nhận bạn có muốn cập nhật tình trạng không, bạn chọn OK để tiếp cập nhật tình trạng
Tiếp tục click chuột 2 lần vào tình trạng cần cập nhật thêm lần nữa
Cập nhật lại tình trạng rồi chọn
để lưu lại