Comment on page

Giao việc cho nhân viên

Phần mềm crm của LONGPHATCRM hỗ trợ quản lý tạo công việc và chuyển giao công việc cho nhân viên của mình.
link hướng dẫn tạo công việc: Hướng dẫn tạo công việc.

1.Giao việc cho nhân viên

Có 2 cách giao công việc cho nhân viên
  • Cách 1: Giao hàng loạt công việc cho 1 nhân viên.
Bước 1: Vào Hoạt Động chọn Công việc
Bước 2: Chọn xem tác vụ
Bước 3: Lựa chọn công việc cần giao cho nhân viên, có nhiều cách lựa chọn khác nhau như chọn trang này, chọn tất cả, hoặc tick vào ô công việc cần chọn.
Bước 4: sau khi chọn công việc cần giao tiếp tục chọn hàng loạt hành đồng rồi chọn Mass Update
Bước 5: Sau khi chọn bạn tiếp tục chọn user cần giao việc, bằng cách chọn vào biểu tượng mũi tên bên phải ô người dùng được chỉ.
Bước 6: Sau khi chọn xong tiếp tục tìm user cần giao rồi chọn tên user tại danh sách.
Bước 7: Sau khi chọn user cần chỉ định bạn chọn Cập nhật
Sau khi chọn cập nhật hệ thống sẽ thông báo xác nhận lúc này bạn chọn OK để tiếp tục giao cho user cần được chỉ định.
  • Cách 2: Giao cụ thể từng công việc cho nhân viên
Bước 1: Vào hoạt động chọn công việc để xem danh sách công việc, rồi chọn công việc cụ thể cần chuyển giao
Bước 2: Chọn công việc cụ thể sau đó chọn hành động rồi chọn sửa
Bước 3: Chọn mũi tên tại ô giao cho để chọn nhân viên cần giao lại công việc
Bước 4: Tìm nhân viên cần giao lại công việc, rồi chọn tên nhân viên hoặc tên người dùng.
Bước 5: Sau khi chọn nhân viên khác để giao lại bạn chọn lưu.