Comment on page

Thống kê công việc

2.Thống kê công việc

Chức năng Bộ lọc
trên danh sách công việc có thể giúp nhân viên kiểm soát được tiến độ công việc theo thời gian một cách rõ ràng và cụ thể hơn.
Bước 1 : Chọn hoạt động sau đó chọn công việc để xem danh sách công việc
Sau khi chọn danh sách công việc sẽ xuất hiện
Hệ thống sẽ lưu lại lần lọc trước đó, nếu xuất hiện
trên danh sách của bạn nghĩa là danh sách của bạn đang ở chế độ lọc, để gỡ bỏ bạn click chuột vào
thì danh sách sẽ trở lại bình thường.
Bước 2: Chọn bộ lọc
trên danh sách
Bước 3: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.
Bộ lọc nâng cao cho phép bạn lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau như lọc theo chủ đề, tình trạng, người liên hệ, ngày bắt đầu, ngày hết hạn...
Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao
Hệ thống có thể giúp bạn lưu bộ lọc để bạn sử dụng cho nhiều lần tiếp theo như lọc công việc chưa hoàn thành trong tháng này, lọc công việc đã hoàn thành trong tháng này...
Khi bạn muốn xóa đi điều kiện lọc bạn chọn
Nếu trường hợp bạn lưu bộ lọc trên bộ lọc nâng cao thì bạn chọn
hệ thống sẽ tự động lọc dữ liệu cho bạn, còn không sử dụng chức năng lưu bộ lọc thì bạn chọn
Đối với những bộ lọc đã lưu bạn có thể chọn lại trên bộ lọc của tôi
Khi người dùng chỉ muốn lọc công việc của mình thì tích chọn ô
Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu
  • Thống kê công việc chưa bắt đầu đối với 1 nhân viên theo ngày bắt đầu thực hiện công việc
Danh sách sau khi lọc dữ liệu.
  • Thống kê danh sách công việc chưa hoàn thành bao gồm (chưa bắt đầu, đang tiến hành, đang tạm hoãn, hoãn lại) của mình trong tháng này
Đối với tình trạng khi bạn chọn nhiều hơn 1 đối tượng bạn phải giữ phím ctrl khi chọn
Danh sách sau khi lọc dữ liệu
  • Thống kê công việc đang tiến hành trong tháng này của mình có sử dụng chức năng lưu bộ lọc
Danh sách sau khi tìm kiếm