Thống kê công việc

2.Thống kê công việc

Bước 1 : Chọn hoạt động sau đó chọn công việc để xem danh sách công việc

Bước 3: Sau khi chọn Bộ lọc tiếp tục chọn lọc nhanh nếu bạn chỉ muốn lọc theo chủ đề hoặc chọn bộ lọc nâng cao, thông thường người dùng sẽ sử dụng bộ lọc nâng cao vì chức năng của bộ lọc này cho phép người dùng lọc dữ liệu một cách chi tiết hơn so với bộ lọc nhanh.

Một số điểm cần lưu ý về bộ lọc nâng cao

Một số trường hợp người dùng thường xuyên lọc dữ liệu

  • Thống kê công việc chưa bắt đầu đối với 1 nhân viên theo ngày bắt đầu thực hiện công việc

  • Thống kê danh sách công việc chưa hoàn thành bao gồm (chưa bắt đầu, đang tiến hành, đang tạm hoãn, hoãn lại) của mình trong tháng này

  • Thống kê công việc đang tiến hành trong tháng này của mình có sử dụng chức năng lưu bộ lọc

Last updated