Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử trên đơn hàng

1.Xuất hóa đơn VAT

Bước 1: Vào Bán hàng chọn Đơn hàng.

Bước 2: Chọn đơn hàng cần xuất hóa đơn.

Bước 3: Chọn hành động rồi tiếp tục chọn xuất HĐ VAT.

Last updated