Xóa / Sửa đơn hàng

1.Xóa đơn hàng

  • Cách 1: xóa đơn hàng tại danh sách

Bước 1: Chọn đơn hàng cần xóa bằng cách tick vào đơn hàng .

Bước 2 : chọn hàng loạt hành động sau đó chọn xóa.

  • Cách 2: vào xem chi tiết trước khi xóa.

Bước 1: Chọn click chuột vào tên đơn hàng để xem chi tiết.

Bước 2: Chọn hành động rồi tiếp tục chọn xóa.

  • Cách 3: Xóa hàng loạt đơn hàng.

  • Xóa tất cả đơn hàng của một khách hàng: bằng cách chọn bộ lọc nâng cao, chọn khách hàng cần tìm sau đó chọn vào tìm kiếm.

2.Sửa đơn hàng.

  • Cách 1: Chọn biểu tượng cây bút của đơn hàng cần sửa tại danh sách.

Bước 1: Chọn biểu tượng cây bút tại đơn hàng cần sửa ở danh sách đơn hàng

Bước 2: Thay đổi thông tin cho đơn hàng rồi chọn lưu để lưu lại thông tin.

  • Cách 2: Xem chi tiết đơn hàng trước khi sửa.

Bước 1: Chọn đơn hàng cần xem chi tiết bằng cách click chuột vào tên đơn hàng.

Bước 2: Tiếp tục chọn hành động rồi chọn sửa

Bước 3: Thay đổi thông tin cần sửa rồi chọn lưu để lưu lại.

Last updated