Cập nhật tình trạng cho hợp đồng

Bước 1: Vào bán hàng chọn hợp động để xem danh sách hợp đồng.

  • Cách 1: Cập nhật tình trạng trực tiếp tại danh sách

Bước 2: Click chuột 2 lần vào tình trạng của hợp đồng.

Bước 3: Sau khi chọn hệ thống sẽ thông báo bạn tiếp tục chọn OK.

Bước 4: Sau đó bạn lại tiếp tục click chuột 2 lần vào tình trạng cần cập nhật.

  • Cách 2: Chọn cập nhật ở trang sửa hợp động

Bước 2: Chọn biểu tượng cây bút bên trái tiêu đề hợp đồng

Last updated