Cập nhật tình trạng cho hợp đồng

Bước 1: Vào bán hàng chọn hợp động để xem danh sách hợp đồng.
Có 2 cách để cập nhật tình trạng cho hợp đồng.
  • Cách 1: Cập nhật tình trạng trực tiếp tại danh sách
Bước 2: Click chuột 2 lần vào tình trạng của hợp đồng.
Bước 3: Sau khi chọn hệ thống sẽ thông báo bạn tiếp tục chọn OK.
Bước 4: Sau đó bạn lại tiếp tục click chuột 2 lần vào tình trạng cần cập nhật.
Bước 5: Tiếp tục cập nhật lại tình trạng cho hợp đồng rồi chọn
  • Cách 2: Chọn cập nhật ở trang sửa hợp động
Bước 2: Chọn biểu tượng cây bút bên trái tiêu đề hợp đồng
Bước 3: Thay đổi tình trạng cho hợp đồng rồi chọn
để lưu tình trạng lại.