Lương % hoa hồng

% hoa hồng sẽ được chỉ định cho nhân viên khi tạo hóa đơn và tạo liệu trình.

1. Chia % hoa hồng cho nhân viên tư vấn

Khi tạo đơn hàng ta có thể chỉ định nhân viên đã tư vấn dịch vụ cho khách hàng nhận % hoa hồng trên đơn hàng đó.

Bước 1: Tạo đơn hàng

Nhấp vào khách hàng cần tạo --> Chọn Hóa đơn

Bước 2: Nhập sản phẩm / dịch vụ cho đơn hàng

Các hàng mục --> Chọn nhóm --> Thêm dòng sản phẩm

  • Chọn sản phẩm / dịch vụ cho hóa đơn

  • Loại: Chọn bao nhiêu % hoa hồng cho hóa đơn này

  • Chỉ định nhân viên được nhận

2. Chia % hoa hồng cho kỹ thuật viên

Khi đơn hàng được tạo ra thì có thể thêm liệu trình và chỉ định kỹ thuật viên với phần trăm hoa hồng của liệu trình đó.

Bước 1: Tạo liệu trình

Sau khi tạo hóa đơn màn hình hiển thị chi tiết hóa đơn --> LIỆU TRÌNH --> Tạo

Bước 2: Chỉ định kỹ thuật viên thực hiện dịch vụ

  • Ktv: Chỉ định kỹ thuật viên

  • Sản phẩm / dịch vụ: Chọn dịch vụ sử dụng

Hệ thống sẽ mặc định hiển thị % hoa hồng được tính sẽ lấy trong hồ sơ lương của nhân viên. Có thể tùy chỉnh ở các trường tự động đó

Bước 3: Chọn tình trạng cho liệu trình

  • Mới

  • Đang tiến hành

  • Đã hoàn thành

  • Đang tạm hoãn

  • Hoãn lại

Lưu ý: % hoa hồng chỉ được tính khi tình trạng của liệu trình là: "Đã hoàn thành"

3. Chia % hoa hồng cho nhiều nhân viên

Các trường hợp khác muốn linh hoạt trong chia % hoa hồng cho các nhân viên trên hóa đơn đó ta có thể thực hiện như sau:

Chi tiết hóa đơn --> Quản lý người dùng --> Chọn: Màn hình danh sách nhân viên hiện lên

Mặc định % hoa hồng được tính sẽ lấy trong hồ sơ lương của nhân viên

Last updated