Quản lý các thông số lương trong tháng

Ghi nhận các thống số lương trong tháng phát sinh như tiền thưởng, phạt, phụ cấp. Đặc biệt là tăng ca, nghỉ phép có thể nhập nhanh mà không cần tạo phiếu TĂNG CA/ NGHỈ PHÉP.

Bước 1: Đến Tab THÔNG SỐ LƯƠNG

Từ THANH CÔNG CỤ --> TÍNH LƯƠNG --> THÔNG SỐ LƯƠNG

Bước 2: Thực hiện thêm, cập nhật, xóa trên bảng thông số lương

Bảng thông số lương được dùng cho riêng mỗi tháng, không cố định. Vì vậy hệ thống sẽ dựa vào các thông số có trên bảng để tính lương cho mỗi tháng.

Các trường hợp cần cộng dồn số liệu như giờ tăng ca của nhân viên, người dùng cần phải tự cộng dồn để nhập trực tiếp con số tổng trên bảng thông số lương (hệ số tăng ca người dùng tự nhân)

Thuộc tínhMô tảVí dụ

Tên nhân viên

Tên nhân viên

Tú Linh

Ngày tăng ca

Thời gian nhân viên tăng ca (giờ). Hệ số tăng ca người dùng tự nhân (nhân viên tăng ca 10 buổi, mỗi buổi 2 tiếng với hệ số tăng ca là 2 thì nhập vào 40)

40

Nghỉ phép

Thời gian nhân viên nghỉ phép (giờ)

5

Phụ cấp 1,2,3

Phụ cấp bổ sung theo từng tháng (chuyên cần)

300.000

Thưởng 1,2,3

Tiền thường vào dịp lễ, chuyên cần

200.000

Phạt 1,2,3

Tiền phạt do đi trễ, quên cất dụng cụ

50.000

Sử dụng thanh Search bên góc phải màn hình để tìm kiếm nhân viên.

Nhấp chuột vào ô cần nhập và điền dữ liệu vào.

Bước 3: Lưu dữ liệu

Sau khi nhập dữ liệu vào cần phải chọn vào nút LƯU DỮ LIỆU thì hệ thống mới có thể ghi nhận để tính lương.

Lưu ý: Ngày tăng ca và nghỉ phép trong bảng THÔNG SỐ LƯƠNG sẽ được cộng với các phiếu tăng ca/ nghỉ phép trong QUẢN LÝ TĂNG CA / NGHỈ PHÉP.

Last updated