Xem chi tiết hồ sơ (Cập nhật, xóa)

Xem chi tiết hồ sơ lương của nhân viên. Có thể cập nhật hoặc xóa hồ sơ lương của nhân viên.

1. Xem chi tiết hồ sơ

Bước 1: Đi đến Tab HỒ SƠ LƯƠNG

Từ THANH CÔNG CỤ --> TÍNH LƯƠNG --> HỒ SƠ LƯƠNG.

Bước 2: Nhấp vào tên nhân viên

Mặc định khi vào trang HỒ SƠ LƯƠNG sẽ hiển thị màn hình danh sách các hồ sơ lương của nhân viên. Thanh bên trái màn hình mục XEM HỒ SƠ LƯƠNG củng đưa đến trang danh sách.

Bước 3: Xem chi tiết hồ sơ

2. Cập nhật hồ sơ

Trong quá trình làm việc nếu cần điều chỉnh các thông tin trong hồ sơ lương thì có thể vô hồ sơ của nhân viên đó để cập nhật lại thông tin.

Bước 1: Chọn vào tên hồ sơ lương cần cập nhật

Bước 2: Chọn SỬA trong thanh HÀNH ĐỘNG

Bước 3: Thực hiện chỉnh sửa thông tin và LƯU lại hồ sơ

Sau khi hoàn tất cập nhật, hệ thống sẽ tính lại lương của nhân viên bắt đầu từ tháng hiện tại

3. Xóa hồ sơ

Bước 1: Chọn vào tên hồ sơ cần xóa

Bước 2: Chọn XÓA trên thanh HÀNH ĐỘNG

Bước 3: Xác nhận lần cuối trước khi xóa

Last updated