Hướng dẫn quản lý sản phẩm dịch vụ

1. Tạo Sản Phẩm/ Dịch Vụ.

Bước 1: Chọn SẢN PHẨM & DỊCH VỤ rồi tiếp tục chọn Sản phẩm/ Dịch Vụ.
Bước 2: Sau khi chọn Sản phẩm/ Dịch vụ bạn tiếp tục chọn Tạo sản phẩm
Bước 3: Sau khi chọn tiếp tục nhập thông tin cho sản phẩm hoặc dịch vụ.
Mã Sản Phẩm: Nhập mã sản phẩm
ĐVT: Chọn đơn vị tính cho sản phẩm.
Tên sản phẩm: Nhập tên cho sản phẩm.
Link tham khảo thêm sản phẩm: Doanh nghiệp có thể chép link giới thiệu sản phẩm vào.
Giá bán: Nhập giá bán cho sản phẩm
Mô tả: Nhập mô tả cho sản phẩm
Loại sản phẩm: Hệ thống có 2 loại, 1 là sản phẩm, 2 là dịch vụ.
Danh mục sản phẩm: Khách hàng chọn mũi tên rồi tìm danh mục sản phẩm cho sản phẩm.
Giao cho: Hệ thống sẽ mặc định lấy user đang tạo, trong trường hợp bạn muốn giao cho user khác bạn có thể kick chọn user khác.
Khách hàng có thể tìm danh mục sản phẩm bằng cách nhập tên sản phẩm hoặc chọn user tạo danh mục sản phẩm cần tìm kiếm, hay có thể tích hợp tìm kiếm thỏa nhiều điều kiện cùng lúc rồi tiếp chọn
để thực hiện tìm kiếm, trường hợp muốn xóa điều kiện tìm kiếm ta có thể chọn
Sau khi tìm nhóm thấy nhóm danh mục sản phẩm cần tìm, bạn có thể lick chuột lên dòng có danh mục sản phẩm cần tìm.
Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.
Bước 4: Sau khi nhập thông tin cho sản phẩm và dịch vụ, bạn chọn
để lưu sản phẩm hoặc dịch vụ, trong trường hợp muốn hủy bỏ bạn chọn