Hủy Bỏ Nhân Viên Trên KPI Đã Thiết Lập

1 Bỏ User Tại KPI Đã Được Thiết Lập

Bước 1: Chọn SYS ADMIN rồi chọn Thiết lập KPI

Bước 2: Chọn View KPI Configs để xem danh sách KPI

Bước 3: Chọn tên KPI có nhân viên cần hủy bỏ

Last updated