Hướng dẫn tìm kiếm khách hàng

Tìm kiếm khách hàng trên màn hình LeadCard

Tìm kiếm khách hàng theo Tỉnh Thành và nhóm bán hàng trên màn hình danh sách

Tìm kiếm cơ bản

Tìm kiếm nâng cao

Last updated