Comment on page

Hướng dẫn tìm kiếm khách hàng

Tìm kiếm khách hàng trên màn hình LeadCard
Tìm kiếm khách hàng theo Tỉnh Thành và nhóm bán hàng trên màn hình danh sách
Tìm kiếm cơ bản
Tìm kiếm nâng cao