HƯỚNG DẪN TỰ ĐỘNG CHIA SẺ KHÁCH HÀNG CHO NHÂN VIÊN

Chia sẻ dữ liệu khách hàng cho các nhân viên là rất cần thiết và không thể thiếu trong kinh doanh. Việc này đảm bảo nhân viên trong tổ chức có thể truy cập đầy đủ thông tin về khách hàng và hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể. Bài viết này sẽ khai thác tính năng tự động chia sẻ thông tin khách hàng cho nhiều nhân viên trên CRMOnline.

Với tính năng tự động chia sẻ thông tin khách hàng cho nhiều nhân viên (Account multi assigned) trên CRMOnline, người dùng có thể giài quyết vấn đề chia sẻ dữ liệu, thông tin của một số khách hàng đến các nhân viên khác nhưng không có quyền chỉnh sửa dữ liệu đó.

1. Chia sẻ THỦ CÔNG khách hàng cho nhân viên

Trên giao diện chỉnh sửa thông tin một khách hàng cụ thể, chọn các nhân viên được chia sẻ thông tin của khách hàng đó tạo mục Giao cho. Có thể thêm nhiều nhân viên được xem thông tin khách hàng đó.

2. Chia sẻ dữ liệu tự động khách hàng cho 1 nhóm nhân viên

Thiết lập điều kiện chia dữ liệu khách hàng theo chiến dịch (có sẵn hoặc tự tạo) tại mục Thiết lập hệ thống:

  • Tên: Nhập tên cho thiết lập hệ thống

  • Chỉ định cho: Hệ thống mặc định là tài khoản người dùng đang tạo, có thể thay đổi người dùng

  • Loại ứng dụng: chọn “Multi Assigned Account”

  • Campaign Lead: Chọn chiến dịch đã có sẵn để chia sẻ dữ liệu account tự động

Hình ảnh bên dưới thể hiện cho một điều kiện. Đó là tất cả các khách hàng (account) có trong chiến dịch được chọn, dữ liệu khách hàng sẽ tự động được chia cho tất cả người dùng (users) ở thanh người dùng bên dưới. Người dùng được chia sẻ dữ liệu chỉ có thể xem và không có quyền nào khác.

  • Gán các khách hàng (account) qua hành động Mass Update tại giao diện quản lý khách hàng vào chiến dịch. Từ đó chiến dịch được tự động chia cho người dùng

  • Các mục chính nên chọn:

  • Chiến dịch: chọn tên chiến dịch để chứa các khách hàng tiềm năng vừa chọn

  • Tình trạng chăm sóc: chọn Account Multi Assigned

  • Tùy theo cấu hình tự động gán và lựa chọn thời gian chạy, phần mềm sẽ tự động chạy sau khoảng thời gian nhất định.

  • Sau khi các khách hàng được gán, mục Tình trạng chăm sóc từ Account Multi Assigned sẽ chuyển thành Account đã gán Multi Assigned.

Last updated