Xem báo cáo chi tiết hoạt động bán hàng

Báo cáo chi tiết các hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh về: KH tiềm năng Khách hàng, cơ hội bán hàng, cuộc gọi, cuộc gặp
Từ Menu phần mềm crm kích chọn "Báo cáo" và chọn "Báo Cáo Chi tiết Hoạt Động Bán Hàng" để xem.
Chọn điều kiện lọc và nhấn thống kê để xem chi tiết báo cáo hoạt động bán hàng của nhân viên