Comment on page

Xem báo cáo động

Bước 1: Vào quản lý báo cáo chọn Báo cáo động.
Bước 2: Chọn báo cáo cần xem
 • Chọn báo cáo là DANH SÁCH KH (CÓ NHU CẦU VÀ ĐÃ MUA ) ĐƯỢC CHĂM SÓC TRONG THÁNG
Chọn điều kiện lọc cho báo cáo.
Chọn điệu kiện lọc cho ngày chăm sóc bao gồm
This Month: Chọn tháng này.
This Year: Chọn năm này
Last Month: Chọn tháng trước
Last Year: Chọn năm trước
Equals: Chọn ngày cụ thể bất kỳ.
Today: Chọn theo ngày hôm nay.
Is Between: Chọn theo một khoảng ngày nào đó.
Sau khi chọn bạn tiếp tục chọn Apply để xem báo cáo
Sau khi lọc bạn có thể xem biểu đồ bên dưới.
Bạn có thể xem chi tiết báo cáo danh sách khách hàng phát sinh và đã mua theo từng User
 • Danh sách KHTN ĐƯỢC CHĂM SÓC TRONG THÁNG
Chọn điều kiện lọc
Ngày chăm sóc sau cùng: Chọn điều kiện lọc theo thời gian bao gồm This Month(Tháng này), This Year(Năm này), Last Month(Tháng trước)
Sau khi bạn bạn có thể xem biểu đồ báo cáo
Xem chi tiết báo cáo danh sách KHTN ĐƯỢC CHĂM SÓC TRONG THÁNG
 • Báo cáo Doanh số bán hàng của nhân viên theo thời gian.
Chọn lọc điều kiện.
Chọn các điều kiện lọc bao gồm
Ngày chốt mong đợi: Chọn ngày chốt mong đợi bao gồm This Month (Tháng này), Last moth(Tháng trước), This year(Năm này),Last year(Năm trước) Equals(Chọn ngày cụ thể), Is Between(Chọn một khoảng thời gian).
Tên người dùng: Chọn Equals(lấy giá trị bằng) sau đó chọn tên user.
Tình trạng cơ hội bán hàng: Chọn tình trạng cho cơ hội bán hàng, chọn chốt thắng nếu lấy doanh số đã bán.
Sau khi lọc bạn có thể xem biểu đồ của báo cáo.
Xem chi tiết cụ thể doanh số của user
 • THỐNG KÊ KH TIỀM NĂNG THEO NGUỒN
Chọn điều kiện lọc
Ngày tạo: Chọn điều kiện lọc theo thời gian bao gồm This Month (Tháng này), Last moth(Tháng trước), This year(Năm này),Last year(Năm trước) Equals(Chọn ngày cụ thể), Is Between(Chọn một khoảng thời gian).
Sau khi chọn bạn tiếp tục chọn Apply để xem.
Xem biểu đồ thống kê khách hàng theo nguồn
Xem chi tiết danh sách thống kê nguồn hàng
 • Thống kê cuộc gọi qua tổng đài của nhân viên trong tháng Call Center
Chọn điều kiện lọc
Ngày gọi: Bạn có thể chọn This Month (Tháng này), Last moth(Tháng trước), This year(Năm này),Last year(Năm trước) Equals(Chọn ngày cụ thể), Is Between(Chọn một khoảng thời gian).
Sau khi chọn điều kiện bạn tiếp tục chọn Apply để xem.
Biểu đồ thống kê cuộc gọi qua tổng đài của nhân viên trong tháng Call Center
Xem chi tiết thống kê cuộc gọi qua tổng đài của nhân viên trong tháng Call Center
Ngoài các báo cáo/Thống kê ở trên bạn có thể xem thêm một số báo cáo khác tại danh sách báo cáo như sau:
 • Doanh số bán hàng năm nay theo tình trạng
 • Doanh số bán hàng năm nay theo tình trạng của nhân viên
 • Phuễ bán hàng
 • Theo dõi vụ việc phát sinh theo tháng của năm
 • Thống kê công ty có ngày thành lập trong tháng
 • Thống kê công việc được giao của nhân viên trong tháng
 • Thông kê cuộc gọi của nhân viên trong tháng theo tình trạng.
 • Thống kê kế hoạch gặp khách hàng trong tháng của nhân viên
 • Thống kê kế hoạch gọi điện của nhân viên trong tháng.
 • Thống kê KH cá nhân có ngày sinh nhật trong tháng
 • Thống kê KH CTY có ngày thành lập trong tháng.
 • Thống kê khách hàng tiềm năng theo tình trạng trong tháng
 • Thống kê khách hàng tiềm năng được tạo trong tháng.
 • Thống kê người liên hệ chính (key contact) có ngày sinh nhật trong tháng.
 • Thống kê người liên hệ có ngày sinh nhật trong tháng
 • Thống kê Thu/Chi trong tháng.
 • Thống kê vụ việc chưa giải quyết của nhân viên trong tháng.
 • Thống kê vụ việc đã xử lý của nhân viên trong tháng
 • Tình trạng bán hàng của nhân viên theo từng tháng