Chuyển khách Hàng sang cột Đã Mua Hàng

Khi khách hàng ở tình trạng phát sinh nhu cầu muốn mua hàng lúc này ta thực hiện chốt cơ hội bán hàng để chuyển khách hàng từ cột PHÁT SINH NHU CẦU sang cột ĐÃ MUA HÀNG.

Last updated