Tạo Người Liên Lạc

2. Tạo Người Liên Lạc

Bước 2: Nhập thông tin cho người liên hệ.

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập

Last updated