Tạo Người Liên Lạc

2. Tạo Người Liên Lạc

Bước 1: Tìm kiếm khách hàng cần tạo người liên hệ rồi chọn
ở góc dưới khách hàng.
Bước 2: Nhập thông tin cho người liên hệ.
Nhập thông tin cơ bản cho người liên hệ bao gồm danh xưng, Tên, Điện thoại khác, Di động, Chức danh, Mô tả.
Đối với địa chỉ Email nếu khách hàng có nhiều địa chỉ Email thì chọn dấu cộng
để thêm địa chỉ khách hàng, trong trường hợp bạn muốn bỏ gmail đó thì chọn biểu tượng dấu trừ.
Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập
Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin cho người liên hệ, bạn chọn
để lưu lại, nếu hủy bỏ thì chọn