Chuyển khách hàng sang cột Phát Sinh Nhu Cầu

1. Chuyển Đổi Khách Hàng Tiềm Năng Sang đang liên hệ Hoặc Sang Phát Sinh Nhu Cầu

Từ màn hình giao diện LeadCard kích giữ chuột vào tên khách hàng cần chuyển trạng thái và kéo thả qua cột tình trạng cần chuyển.
Khi bạn chuyển đổi từ tiềm năng hoặc đang liên hệ sang phát sinh nhu cầu thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo hỏi xác nhận bạn có muốn chuyển đổi không.
Chọn
khi bạn muốn chuyển đổi, nếu không muốn chuyển đổi bạn chọn
Sau khi chuyển đổi khách hàng thành công qua cột "Phát sinh nhu cầu"
Hệ thống tự động tạo:
 • Với khách hàng B2B hệ thống tự động tạo:
  • 1 khách hàng ( module account) với tình trạng "Phát sinh nhu cầu
  • 1 người liên hệ với thông tin đã nhập trước đó
  • 1 cơ hội bán hàng với tình trạng "Tìm hiểu nhu cầu" với thông tin đã nhập trước đó
  • Di chuyển toàn bộ các hoạt đông chăm só trước đó qua
 • Với khách hàng B2C hệ thống tự tạo:
  • 1 khách hàng ( module account) với tình trạng "Phát sinh nhu cầu"
  • 1 cơ hội bán hàng với tình trạng "Tìm hiểu nhu cầu" với thông tin đã nhập trước đó
  • Di chuyển toàn bộ các hoạt đông chăm só trước đó qua
Cơ hội bán h àng
Người liên hệ