Hoạt Động Chăm Sóc

Sau khi tạo khách hàng tiềm năng, bạn có thể lên kế hoạch chăm sóc khách hàng tiềm năng như gọi điện, tạo ghi lại cuộc gọi, gửi Email, tạo cuộc gặp khách hàng.