Chuyển Khách Hàng Từ Nhân Viên A Sang Nhân Viên B

1. Chuyển khách hàng từ nhân viên A sang nhân viên B

Bước 1: Chọn Tất cả trên thanh điều khiển chính, tiếp tục chọn KH Tiềm Năng.

Bước 3: Tiếp tục chọn Bộ lọc nâng cao.

Bước 4: Chọn người dùng(User) của nhân viên muốn bị chuyển khách hàng tiềm năng ở phần giao cho.

Bước 5: Nhấn tìm kiếm để tìm khách hàng của user trên.

Bước 6: Chọn khách hàng cần được chuyển giao

Bước 7: Sau khi chọn khách hàng cần chuyển bạn chọn Hàng loạt hành động rồi tiếp tục chọn Mass Update

Bước 8: Sau khi chọn phần Mass Update sẽ hiện dưới danh sách, lúc này bạn kích chọn nhân viên được giao ở ô giao cho người dùng, rồi tiếp tục chọn Cập nhật.

Last updated