Tạo Khách Hàng Tiềm Năng

Hướng dẫn tạo khách hàng tiềm năng trên Leadcard, sau khi tạo khách hàng tiềm năng bạn có thể thực hiện sửa hoặc xóa khách hàng tiềm năng.

1.Hướng dẫn Tạo Khách Hàng Tiềm Năng

Bước 1: Khách hàng vào trang chủ của hệ thống chọn dấu (+) trên cột TIỀM NĂNG hoặc cột ĐANG LIÊN HỆ

Bước 2: Điền các thông tin liên quan đến khách hàng tiềm năng:

Nhập Thông Tin Cho Khách Hàng Tiềm Năng

Những thông tin có dấu * đỏ đằng trước là yêu cầu bắt buộc nhập.

Hệ thống sẽ bắt trùng số điện thoại, mã số thuế, Emaildi động khác, CMND của khách hàng tiềm năng nếu trùng với khách hàng tiềm năng cũ.

Khi bạn chọn khách hàng cá nhân thì tên công ty không bắt buộc phải nhập nhưng nhưng nếu chọn khách hàng tổ chức thì tên công ty bắt buộc phải nhập.

Khi lựa chọn sản phẩm thì doanh số dự kiến, tiền tạm ứng, tiền tt còn lại thì hệ thống sẽ tự động nhập vào.

Khi bạn tích vào ô vuông sau tên cơ hội bán hàng thì tên cơ hội sẽ được hệ thống tự nhập theo cú pháp sau

Tên cơ hội = tên sản phẩm_di động( số di động khách hàng )

Trong trường hợp muốn nhập tên cơ hội khách hàng có thể bỏ dấu tích ở ô

1.1 Sửa Thông Tin Khách Hàng

Bước 2: Sau khi chọn bảng THÔNG TIN CHI TIẾT sẽ xuất hiện tiếp tục chọn XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CHI TIẾT

Bước 3: Chọn Hành động rồi tiếp tục chọn Sửa

1.2 Xóa Khách Hàng

Bước 1: Click chuột vào khách hàng hoặc chọn xem chi tiết khách hàng như đã hướng dẫn ở mục 1.1 Sửa Thông Tin Khách hàng.

Bước 2: Sau khi chọn bảng THÔNG TIN CHI TIẾT sẽ xuất hiện tiếp tục chọn XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CHI TIẾT như đã hướng dẫn trước đó

Bước 3: Tiếp tục chọn Hành động và chọn Xóa

Last updated