Tạo kho kiến thức

Bước 1: Vào hỗ trợ chọn kho kiến thức.

Bước 2: Chọn tạo kho kiến thức.

Bước 3: Nhập thông tin cơ bản và xây dựng nội dung kho kiến thức

Last updated