Tạo kho kiến thức

Bước 1: Vào hỗ trợ chọn kho kiến thức.
Bước 2: Chọn tạo kho kiến thức.
Bước 3: Nhập thông tin cơ bản và xây dựng nội dung kho kiến thức
Tên: Nhập tên cho kho kiến thức
Tên File: đính kèm file cho kho kiến thức.
Trạng thái: Chọn trạng thái cho kho kiến thức bao gồm Dự thảo, đang xem xét, hết hạn, riêng tư, công khai.
Nội dung: nhập nội dung cho kho kiến thức
Người phê duyệt: Chọn người để phê duyệt cho kho kiến thức của bạn.
Bước 4: Chọn
để lưu thông tin kho kiến thức.