Cập nhật tiến trình xử lý vụ việc

Bước 1: Vào Hỗ trợ chọn Tickets để xem danh sách vụ việc.

Bước 2: Chọn vụ việc để cập nhật tiến trình xử lý bằng cách lick chuột vào tên vụ việc.

Last updated