Comment on page

Cập nhật tiến trình xử lý vụ việc

Bước 1: Vào Hỗ trợ chọn Tickets để xem danh sách vụ việc.
Bước 2: Chọn vụ việc để cập nhật tiến trình xử lý bằng cách lick chuột vào tên vụ việc.
Bước 3: Cập nhật nội dung xử lý vụ việc rồi chọn
để lưu nội dung lại.
Nội dung cập nhật: nhập nội dung cập nhật tiến trình xử lý cho vụ việc.
Cập nhật nội bộ: khi tích vào ô đồng nghĩa với việc chỉ có user trong nhóm mới thấy dữ liệu.
Sau khi cập nhật hệ thống sẽ lưu lại nội dung, thời gian và user cập nhật.