Xem nhật ký Tickets

Bước 1: Vào Hỗ trợ chọn tickets để xem danh sách vụ việc
Bước 2: Chọn vụ việc cần xem nhật ký bằng cách click chuột vào chủ đề vụ việc
Bước 3: Chọn Hành động rồi tiếp tục chọn xem nhật ký
Sau khi chọn bạn sẽ xem được các trường đã được thay đổi trên vụ việc