Xóa / Sửa Ticket

1.Xóa ticket.

Bước 1: Vào Hỗ trợ chọn Tickets

Bước 2: Chọn ticket cần xóa

  • Cách 1: Xóa trực tiếp tại danh sách

  • Cách 2: Chọn ticket để xem chi tiết trước khi xóa.

  • Cách 3: Xóa hàng loạt các ticket.

2.Sửa tickets

Bước 1: Chọn bán hàng rồi chọn tickets

  • Cách 1: Chọn biểu tượng cây bút tại danh sách để sửa.

Bước 2: Chọn biểu tượng cây bút tại ticket cần sửa.

  • Cách 2: Xem chi tiết trước khi sửa.

Last updated