Comment on page

Xóa / Sửa Ticket

1.Xóa ticket.

Bước 1: Vào Hỗ trợ chọn Tickets
Bước 2: Chọn ticket cần xóa
Có 3 cách để xóa ticket
  • Cách 1: Xóa trực tiếp tại danh sách
tick chọn vào ticket cần xóa tại danh sách sau đó chọn hàng loạt hành động rồi chọn xóa.
  • Cách 2: Chọn ticket để xem chi tiết trước khi xóa.
Click chọn ticket cần xóa để xem chi tiết, sau đó chọn hành động rồi chọn xóa.
  • Cách 3: Xóa hàng loạt các ticket.
Bạn có thể xóa hàng loạt các ticket dựa trên một tiêu chí tìm kiếm.
Lấy trường hợp xóa tất cả các ticket của mình bằng cách chọn bộ lọc
rồi chọn tiếp lọc nhanh sau đó tích vào ô dữ liệu của tôi rồi chọn tìm kiếm.
Tiếp tục chọn tất cả ticket trên danh sách.
Tiếp tục chọn hàng loạt hành động rồi chọn xóa.

2.Sửa tickets

Bước 1: Chọn bán hàng rồi chọn tickets
Có 2 cách để sửa ticket
  • Cách 1: Chọn biểu tượng cây bút tại danh sách để sửa.
Bước 2: Chọn biểu tượng cây bút tại ticket cần sửa.
  • Cách 2: Xem chi tiết trước khi sửa.
Click chuột vào tên ticket để xem chi tiêt trước khi sửa, sau đó chọn hành động rồi chọn sửa.
Bước 3: Thay đổi thông tin rồi chọn
để lưu thông tin ticket