VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

1/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LEADCARD VIEW

2/ HƯỚNG DẪN GỞI EMAIL MARKETING

3/ HƯỚNG DẪN IMPORT KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

4/ HƯỚNG DẪN CHUYỂN DỮ LIỆU CHO NHÂN VIÊN

5/ HƯỚNG DẪN TẠO NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN

6/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRM CHO BẤT ĐỘNG SẢN