VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

1/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LEADCARD VIEW

2/ HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM VÀ LỌC

3/ HƯỚNG DẪN GỞI EMAIL MARKETING

4/ HƯỚNG DẪN IMPORT KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

5/ HƯỚNG DẪN CHUYỂN DỮ LIỆU CHO NHÂN VIÊN

6/ HƯỚNG DẪN TẠO NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN

7/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRM CHO BẤT ĐỘNG SẢN

8/HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

9/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

10/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG WORKFLOW (QUY TRÌNH CÔNG VIỆC)

11/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BÁO GIÁ

12/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG DYNAMIC REPORTS (BÁO CÁO ĐỘNG)

13/ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SẢN PHẨM DỊCH VỤ

14/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHẢO SÁT ONLINE

15/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG PHÂN GIAO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TỰ ĐỘNG

16/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIÊN BẢN MOBILE APP CRMONLINE

Last updated