Comment on page

Chuyển Đổi Báo Giá Thành Hóa Đơn

Bước 1: Vào bán hàng chọn báo giá để xem danh sách báo giá.
Bước 2: Chọn báo giá cần chuyển đổi để suất hóa đơn
Bước 3: Chọn hành động rồi chọn chuyển đổi sang hóa đơn
Bước 4: Nhập thêm thông tin cho hóa đơn.
Khi chuyển báo giá , hóa đơn sẽ lấy các thông tin cần thiết từ báo giá sang như số báo giá, ngày báo giá, tên khách hàng, địa chỉ, các hạng mục của sản phẩm, lúc này bạn chỉ cần bổ sung thêm thông tin cho hóa đơn.
Số đơn hàng: Hệ thống tự động lấy số đơn hàng
Ngày đến hạn tt : Chọn ngày đến hàng cho đơn hàng
Tình trạng thanh toán: Chọn tình trạng thanh toán cho hóa đơn bao gồm lên kế hoạch, đã hoàn thành, hủy, khác.
Hình thức thanh toán: chọn hình thức thanh thanh toán cho hóa đơn bao gồm tiền mặt, chuyển khoản, khác.
Ngày hóa đơn: Hệ thống mặc định lấy ngày hiện hành.
Ghi chú sản phẩm: nhập ghi chú cho sản phẩm.
Mô tả: nhập mô tả về hóa đơn.
Chỉ định cho: Chọn người dùng cần được chỉ định
Bước 5 : Sau khi bổ sung cho hóa đơn bạn chọn
để lưu lại.