Chuyển Đổi Báo Giá Thành Hóa Đơn

Bước 1: Vào bán hàng chọn báo giá để xem danh sách báo giá.

Bước 2: Chọn báo giá cần chuyển đổi để suất hóa đơn

Bước 3: Chọn hành động rồi chọn chuyển đổi sang hóa đơn

Bước 4: Nhập thêm thông tin cho hóa đơn.

Last updated