Tạo quản lý tạm ứng lương

Tạo ghi nhận các phiếu tạm ứng lương cho nhân viên để hệ thống sẽ trừ vào lương cuối tháng.

Thuộc tínhMô tả Ví dụ

Nhân viên

Chỉ định nhân viên cần tạo phiếu

Tú Linh

Tên nhân viên

Tên nhân viên (tự động hiển thị khi chỉ định)

Tú Linh

Loại

Loại phiếu (phiếu chi, phiếu thu, tạm ứng lương)

Tạm ứng lương

Ngày

Ngày tạo

21/06/2023

Số tiền

Số tiền nhân viên tạm ứng

2.000.000

Tình trạng

Chờ thanh toán, đã thanh toán, đã hủy

Đã thanh toán

Phương thức thanh toán

Chuyển khoản, tiền mặt

Tiền mặt

Mô tả

Thêm mô tả về phiếu tạm ứng

Bước 1: Đến Tab THU CHI / TẠM ỨNG

Từ THANH CÔNG CỤ --> TÍNH LƯƠNG --> THU CHI / TẠM ỨNG

Bước 2: Nhấp vào TẠO THU/CHI bên trái màn hình

Bước 3: Nhấp vào mũi tên ở dòng NHÂN VIÊN để chỉ định nhân viên cần ứng lương

Bước 3: Chọn Loại phiếu "Tạm ứng lương"

Các trường hợp khác như tạo phiếu chi, phiếu thu cho nhân viên đều có thể tùy chỉnh thích hợp

Bước 5: Nhập các thông tin khác liên quan

Số tiền, phướng thức thanh toán, mô tả,...

Last updated