Xem nhật ký hợp đồng

Bước 1: Vào Bán hàng chọn Hợp đồng để xem danh sách hợp đồng
Bước 2: Chọn hợp đồng cần xem nhật ký bằng cách click chuột vào tiêu đề hợp đồng
Bước 3: Chọn Hành động rồi tiếp tục chọn xem nhật ký