Xem nhật ký hợp đồng

Bước 1: Vào Bán hàng chọn Hợp đồng để xem danh sách hợp đồng

Bước 2: Chọn hợp đồng cần xem nhật ký bằng cách click chuột vào tiêu đề hợp đồng

Bước 3: Chọn Hành động rồi tiếp tục chọn xem nhật ký

Last updated