Tạo vụ việc/ phản hồi khách hàng

Bước 1: Vào Hỗ trợ chọn tickets
Bước 2: Tiếp tục chọn tạo ticket
Bước 3: Nhập các thông tin cho ticket
Tình trạng vụ việc: Chọn tình trạng vụ việc bao gồm mở hoặc đã đóng.
Tình trạng : Là tình trạng xử lý bao gồm mới, đã giao, đang chờ đầu vào.
Tên khách hàng : Chọn khách hàng phản hồi hoặc phản ánh vụ việc.
Chủ đề: Nhập chủ đề của vụ việc
Mô tả : Nhập mô tả cho vụ việc.
Bước 4: Sau khi nhập thông tin cho vụ việc bạn tiếp tục chọn
để lưu vụ việc lại.