Xóa/ Sửa KPI Đã Thiết Lập

1.Xóa KPI Đã Thiết Lập

Bước 1: Vào SYS ADMIN chọn Thiết Lập KPI

Bước 2: Chọn View KPI Configs để xem danh sách KPI

Bước 3: Tiếp tục click chuột vào tên KPI cần xóa

Bước 4: Chọn Hành động rồi chọn xóa

2. Sửa KPI Đã Thiết Lập

Bước 1: Chọn SYS ADMIN rồi chọn tiếp Thiết Lập KPI Sau đó chọn View KPI Configs để xem danh sách KPI.

Bước 1: Chọn SYS ADMIN rồi chọn tiếp Thiết Lập KPI Sau đó chọn View KPI Configs để xem danh sách KPI.

Bước 2: Chọn tên KPI cần sửa thông tin

Bước 1: Tại bảng thông tin chi tiết của KPI bạn chọn Hành động sau đó chọn sửa.

Bước 2: Sau khi chọn bạn tiếp tục thay đổi thông tin rồi chọn Save để lưu lại.

Last updated