Xem báo cáo công việc nhân viên

1.Báo cáo công việc

Bước 1: Vào Báo Cáo chọn báo cáo động

Bước 2: Chọn Thống kê công việc được giao của nhân viên trong tháng

Bước 3: Sau khi chọn tiếp tục chọn điều kiện để lọc báo cáo.

Một số cách lọc dữ liệu trong báo cáo thường hay sử dụng.

  • Lọc công việc trong tháng này bao gồm tất cả user, và tình trạng, khi bạn chọn nhiều tình trạng bạn cần giữ phím ctrl

  • Lọc công việc đang tiến hành trong tháng này đối với 1 user cụ thể

  • Lọc công việc đang tiến hành trong ngày hiện hành

  • Lọc công việc theo ngày bắt đầu cụ thể

  • Lọc dữ liệu theo một khoản thời gian

  • Lọc các công việc đã hoàn thành trong năm này

  • Lọc công việc đã hoàn thành của năm trước

Bước 4: Sau khi lọc dữ liệu bạn tiếp tục chọn Apply

Last updated