Đóng Kế Hoạch Sau Khi Hoàn Thành

6. Đóng kế hoạch sau khi hoàn thành

Bước 1: Chọn khách hàng để xem chi tiết

Bước 3: Sau khi chọn, hệ thống sẽ hỏi thông báo xác nhận bạn muốn đóng hoạt động này không?

Last updated